Szukasz potrzebnych informacji?

Wybierz interesującą Cię zakładkę
i dowiedz się więcej na temat naszej
platformy.

Pytania i odpowiedzi

Jak można aktywować konto po rejestracji?
Po zarejestrowaniu się konieczna jest aktywacja konta, która odbywa się poprzez link wysyłany na podany adres e-mail. Jeżeli brak takiego powiadomienia w skrzynce pocztowej należy w pierwszej kolejności sprawdzić folder SPAM lub OFERTY - jak pokazano na przykładzie poczty Onetu. Wiadomość e-mail z tego folderu należy przenieść do głównego folderu Odebrane. Dzięki czemu każde kolejne powiadomienie z portalu trafi już do głównego folderu konta pocztowego.
Co oznaczają poszczególne statusy ofert?
Oferta robocza - to taka dla której rozpoczęto proces składania oferty poprzez wybranie przycisku Złóż ofertę. Taką ofertę można w dowolnym momencie usunąć. 
Oferta niekompletna - jest to jeszcze nie złożona oferta, do której należy już tylko dołączyć wymagane przez Zamawiajacego dokumenty, a następnie wysłać ją klikając przycisk Wyślij. W tym statusie oferty nie można już usunąć, natomiast edycja danych formularza jest możliwa dopiero po usunięciu dołączonych plików i wybraniu przycisku Zmień formularz.
Oferta złożona - oznacza poprawnie wysłaną ofertę elektroniczną do systemu informatycznego. Szczegóły takiej oferty nie są widoczne dla Zamawiającego, do momentu upłynięcia terminu otwarcia ofert.
Oferta wycofana - to oferta, z której Wykonawca zrezygnował, czyli samodzielnie wycofał złożoną ofertę w terminie składania ofert lub oferta, która została automatycznie wycofana, w wyniku złożenia przez Wykonawcę kolejnej oferty elektronicznej w ramach danego postępowania.
Oferta nieaktualna - jest to oferta złożona, której wysłanie do systemu informatycznego nastąpiło przed dokonaniem przez Zamawiającego zmian w strukturze formularza ofertowego. W przypadku takiej oferty należy zweryfikować zakres zmian wprowadzonych przez Zamawiającego w formularzu elektronicznym i ich wpływ na zakres złożonej już oferty. Jeżeli zmiany formularza są istotne dla poprawności oferty, to taka oferta powinna zostać skopiowana do aktualnego formularza elektronicznego, odpowiednio zmodyfikowana i uzupełniona, a następnie ponownie wysłana do systemu, co bedzie skutkowało wygenerowaniem nowego numeru kontrolnego oferty. W przypadku postępowań, w których Zamawiający określił, iż wiążącą ofertą jest oferta złożona w formie pisemnej, konieczne będzie załączenie zmienionej wersji wypełnionego formularza ofertowego do oferty składanej w formie pisemnej. Oferta pozostawiona przez Wykonawcę w statusie nieaktualna może być pobrana do systemu informatycznego Zamawiającego pod warunkiem, że faktycznie zmiany wprowadzone w formularzu nie mają wpływu na złożoną ofertę. Zaleca się, aby każdorazowo w przypadku zmian struktury formularza elektronicznego Wykonawca zweryfikował złożoną wcześniej ofertę i skopiował ją do nowej wersji formularza w celu zachowania spójności i zgodności wysłanej oferty z treścią specyfikacji. 
Oferta do uzupełnienia - po terminie otwarcia ofert, Zamawiający może wzywać Wykonawcę, który złożył ofertę elektroniczną poprzez Platformę, do uzupełnienia lub poprawy dokumentów w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w wyznaczonym terminie. 
W jaki sposób dostosować powiadomienia email z portalu?
Powiadomienia e-mail, związane z procesem ofertowania w ramach prowadzonych postępowań, są wysyłane przez system z adresu rfxplus@coig.pl. Aby wiadomości nie były uznawane przez klienta pocztowego za SPAM, należy dodać go do zaufanych nadawców. Poszczególne typy powiadomień (o złożeniu oferty, wycofaniu, zmianie terminów, itp.) można dostosować w zakładce Moje konto / Moje dane - Powiadomienia
Co oznacza kod kontrolny na ofercie?
Na pierwszej stronie złożonej oferty naniesiony jest unikalny kod, który służy Zamawiającemu do weryfikacji zgodności oferty elektronicznej z ofertą złożoną w formie papierowej, a następnie pobrania danych wprowadzonych w ofercie elektronicznej do swojego systemu informatycznego, które następuje po terminie otwarcia ofert w postępowaniu.
Co oznacza kod weryfikacyjny na ofercie?
Każda strona złożonej oferty zawiera unikalny kod, który jest weryfikowany przy elektronicznym otwieraniu ofert przez Zamawiającego i zapewnia integralność oferty złożonej przez Wykonawcę na Platformie.
Dlaczego mój certyfikat nie jest widoczny w komponencie do podpisu?
Jeżeli po uruchomieniu komponentu do podpisu z poziomu Platformy w zaznaczonym miejscu nie wyświetla się certyfikat kwalifikowany, którego ważność jeszcze nie upłynęła, należy zweryfikować kilka poniższych kwestii:
1. Upewnić się, że na komputerze zostało zainstalowane aktualne oprogramowanie od dostawcy podpisu wraz ze sterownikami do czytnika kart.
2. W oprogramowaniu od dostawcy podpisu wykonano operację rejestracji certyfikatu w systemie Windows i uruchomiono ponownie komputer.
3. Po podłączeniu urządzenia z certyfikatem kwalifikowanym do komputera sprawdzono jego działanie poprzez podpisanie dowolnego dokumentu za pomocą oprogramowania od dostawcy podpisu.
4. Na komputerze zainstalowano 32 bitową wersję oprogramowania Java. W przypadku posiadania 64 bitowego systemu operacyjnego, instalacji takiej wersji można dokonać ze strony java.com uruchomionej w przeglądarce Internet Explorer. Pobranie Javy z poziomu innej przeglądarki domyślnie zainstaluje wersję 64 bit, co może być przyczyną niewidoczności certyfikatu w komponencie do podpisu.
W jaki sposób złożyć kilka podpisów elektronicznych pod dokumentem?
Po dołączeniu dokumentu wymaganego do oferty klikając na ikonę kłódki istnieje możliwość złożenia e-podpisu za pomocą mechanizmów wbudowanych Platformy. Po podpisaniu ponowne kliknięcie w ikonę kłódki umożliwia dołączenie kolejnego podpisu do tego dokumentu. Analogicznie przycisk Podpisz ofertę jest aktywny cały czas, umożliwiając złożenie wielokrotnego podpisu.
Jakim oprogramowaniem należy otworzyć plik .jnlp przy podpisywaniu oferty?
W pierwszej kolejności należy upewnić się, że na komputerze zostało zainstalowane oprogramowanie Java w wersji 32 bitowej. Jeżeli tak, to plik .jnlp powinien domyślnie otwierać się w oprogramowaniu Java Web Start. Przykładowa ścieżka z lokalizacją aplikacji javaws.exe do uruchomienia pliku .jnlp to: C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_191\bin
Dlaczego plik PDF został podpisany w formacie XAdES?
Jeżeli po podpisaniu pliku PDF w oprogramowaniu od dostawcy podpisu pojawia się dodatkowy plik .xades, oznacza to, że należy zmienić domyślne ustawienia programu. Dla plików PDF powinien zostać wybrany format PAdES, dzięki czemu informacja o złożonym podpisie zostanie zawarta w podpisywanym pliku. Poniżej przedstawiono przykładowe ustawienia programów Szafir KIR, PWPW Sign5, Cencert PEM-HEART, Eurocert SecureDoc oraz proCertum SmartSign:
1. KIR - w ustawieniach należy edytować konfigurację domyślną i wybrać format PAdES, a następnie zapisać zmiany.
2. PWPW - należy wybrać profil użytkownika i format PAdES.
3. Cencert - dla plików PDF powinien być zaznaczony format PAdES.
4. Eurocert - należy zaznaczyć PAdES, a następnie dodać plik PDF.
5. Certum - po dodaniu pliku PDF automatycznie ustawia się właściwy format podpisu.

Nie możesz znaleźć odpowiedzi?

Jeżeli w zakładce Pomoc nie udało Ci się znaleźć odpowiedzi na Twój problem,
skontaktuj się z nami, a postaramy się pomóc

Skontaktuj się
Proszę czekać. Trwa ładowanie danych...